CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, April 24, 2009

Tugasan 1: Ulasan BUKU

Dalam tugasan ini, saya akan mengulaskan satu buku berkaitan dengan kajian tindakan. Sedikit informasi tentang buku ini ialah:Tajuk: The Art of Action Research in the Classroom
Penulis: Christine Macintyre
Tahun: 2000
Penerbit: David Fulton Publishers
Negeri Penerbit: London

Bab 1: Penerangan Kajian Tindakan
Bab 2: Peranan Literatur
Bab 3: Formulasi Persoalan Kajian
Bab 4: Pengumpulan Data
Bab 5: Analisa Data
Bab 6: Penulisan Disertasi atau Tesis

Buku ini merupakan satu pengenalan kepada kajian tindakan, khususnya kajian tindakan yang dilakukan dalam skala kecil iaitu di dalam bilik darjah. Buku ini ditujukan khas untuk penyelidik novis yang biasanya terdiri daripada guru novis atau guru pelatih untuk membantu dalam isu-isu yang biasa dihadapi dalam proses mula-mula berjinak dengan kajian tindakan.

Dalam bab pertama, penulis menerangkan apakah kajian tindakan dan prinsip-prinsip kajian tindakan. Menurut penulis, kajian tindakan ialah proses di mana penyelidik merefleks tentang amalan pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada serta penyelidik akan mula tampil dengan masalah yang perlu diselesaikan. Dalam bab ini, penulis sangat menekankan peranan reflektif untuk mengenalpasti masalah sama ada masalah pada peringkat permulaan ataupun semasa kajian telah dimulakan. Hal ini bermaksud reflektif penting dalam proses menguji pelbagai cara untuk pengajaran atau prosedur dalam bilik darjah atau cuba melakukan sesuatu untuk kali pertama.

Bab kedua membincangkan peranan tinjauan literasi dalam kajian iaitu bagaimana ia menjadi panduan dalam sesebuah kajian yang bakal dijalankan. Menurut penulis, tinjauan literasi penting untuk menunjukkan topik yang dipilih adalah relevan, memastikan kajian tersebut boleh menjadi kesinambungan kepada kajian lepas, menjadi petunjuk untuk mereka pelan tindakan dan untuk mengenalpasti permasalahan yang berpontensi dihadapi dalam sesesuatu kajian. Dalam tip tinjauan pembacaan, penulis menerangkan dengan terperinci panduan untuk membuat tinjauan literasi bermula dari pencarian sumber, teknik pembacaan dan penulisan tinjauan literasi. Dalam bab ini, kita dapat menyedari bahawa penulis memberi penekanan terhadap teknik pembacaan yang kritikal dan analitikal contohnya dalam menulis nota ringkas berkaitan dengan topik semasa pembacaan dan teknik penulisan tinjauan pembacaan yang tepat dan berkesan serta tidak menunjukkan ciri-ciri plagiarisme.

Bab ketiga pula menyatakan persoalan kajian merupakan fokus utama penyiastan kajian kerana sebarang keputusan kajian memberi bukti atau data untuk menjawab persoalan-persoalan yang dikemukan. Persoalan kajian mestilah persoalan yang jelas, tepat dan tulen. Pembentukkan persoalan bukanlah sesuatu yang senang dilakukan tetapi ia perlu berdasarkan tiga proses iaitu reflektif tentang praktis bilik darjah yang ingin dikaji, pembacaan literasi dan pengalaman di bilik darjah serta strategi yang telah dikenalpasti oleh penyelidik untuk mengatasi permasalah dalam bilik darjah. Ini adalah untuk memastikan persoalan tersebut adalah tepat dan tidak terkeluar daripada konteks yang ingin dikaji. Melalui persoalan-persoalan ini, maka penyelidik akan menentukan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis yang direka juga harus melalui proses yang sama seperti pembentukkan persoalan tadi iaitu melalui proses reflektif, pembacaan literasi dan perbincangan dengan mereka yang berpengetahuan luas tentang bidang yang ingin dikaji. Bab ini seterusnya menerangkan tentang etika kajian tindakan iaitu penulis menyentuh sedikit sebanyak tentang isu bias, kesahan dan kebolehpercayaan. Selain daripada itu, penulis juga menyebut tentang konteks kajian mestilah dinyatakan dengan terperinci iaitu maklumat seperti umur, persekitaran rumah murid, maklumat tentang sekolah dan tentang kelas yang dikaji. Maklumat ini penting agar pembaca yang ingin mengaplikasikan hasil kajian mendapat gambaran sebenar supaya ia betul-betul boleh dimanfaatkan oleh pembaca tersebut.

Manakala bab keempat buku ini membincangkan tentang pelan tindakan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah perkara yang tidak kurang pentingnya dan ia juga haruslah berdasarkan kepada persoalan apakah data yang ingin dikumpul, bagaimana ia perlu dikumpul, di mana pengumpulan data dilakukan dan siapa yang boleh mengumpul data. Persoalan lain yang tidak kurang penting ialah seperti apakah sumber data, apakah jenis perakaman yang perlu dibuat, implikasi pengumpulan data dan siapakah orang yang perlu diberitahu tentang pengumpulan data dalam sesuatu kajian tindakan. Dalam penerangan tentang instrumen kajian, penulis menyatakan terdapat lima jenis instrumen utama yang boleh digunakan iaitu nota lapangan, rakaman audio dan video, jadual pemerhatian berstruktur, borang kaji selidik dan temubual. Untuk setiap instrumen ini, penulis dengan penuh teliti telah menerangkan satu persatu kelebihan dan kekurangan instrumen.

Bab kelima adalah berkenaan dengan analisa data di mana semua data mentah yang terdiri daripada pelbagai sumber, strategi dan triangulasi perlulah diproses dan diberi makna agar ia mempunyai penerangan dari segi tema, insidens, corak dan trend data yang diperolehi. Namun, menurut penulis, memandangkan kajian yang dilakukan dalam bilik darjah tidak melibatkan jumlah murid yang ramai, maka analisa statistikal yang kompleks tidak diperlukan, cukuplah menggunakan diagram, jadual dan graf untuk menunjukkan hasil penemuan. Apa yang paling utama ialah pemilihan cara untuk melapor dan mempamer data mestilah bersesuaian dan logik dengan jumlah data yang diuruskan.

Bab terakhir menyentuh tentang penulisan disertasi atau tesis di mana penulis menyatakan biasanya penulisan disertasi atau tesis ini berpandukan kepada format dan kriteria yang telah disediakan oleh pihak universiti. Dalam bab ini, penulis telah memberikan tips dan petunjuk yang berguna dalam penulisan disertasi yang terbaik dan sempurna.

Keseluruhan, pada pendapat saya buku ini adalah sesuai dibaca oleh guru yang baru mengenali tentang kajian tindakan kerana penulis telah menerangkan konsep dan peringkat kajian tindakan dengan terperinci dan panjang lebar. Malah, satu kelebihan buku ini ialah penulis boleh membantu para pembaca mendapat pemahaman yang lebih tentang apa yang ingin disampaikan dengan penggunaan contoh yang pelbagai dan benar-benar menggambarkan situasi sebenar dalam melakukan kajian tindakan. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga adalah mudah dan tidak sukar untuk difahami.

Konsep Kajian Tindakan

Kajian tindakan adalah satu bentuk penyelidikan. Penyelidikan merupakan satu proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data untuk mendapat dan meningkatkan kefahaman ke atas sesuatu topik atau isu. Jadi di sini kita dapat melihat peranan data yang diproses untuk mendapatkan maklumat berkenaan topik yang dikaji. Maklumat ini pula sekiranya ia diaplikasikan, ia boleh dianggap meningkat satu tahap kepada pengetahuan. Namun, pengetahuan bukanlah sesuatu yang muktamad kerana ia perlu dihayati dan diselami agar ia menjadi hikmah dan memberikan kesan yang mendalam dalam diri seseorang. Jadi dengan ini, hierarki yang boleh dilihat bermula dari data --> maklumat --> pengetahuan --> hikmah.
Berbalik kepada definisi kajian tindakan, Macintyre (1998): Action research is an investigation, where, as a result of rigorious self-appraisal of current practice, the researcher focuses on a 'problem' (or a topic or an issue which needs to be explained), and on the basis of information (about the up-to-date state of the art, about the people who will be involved and about the context), plans, implements, then evaluates then draws conclusions on the basis of the findings.
Apa yang ingin diterangkan dalam definisi ini ialah, penyelidik mengenalpasti soalan-soalan ataupun masalah yang ingin diselesaikan, kemudian melakukan kajian ke perpustakaan, berbincang dengan pihak-pihak tertentu, menentukan pendekatan kajian serta pelan tindakan, melaksanakan pelan tindakan dan pada masa yang sama, memonitorkan kesan tindakan dengan mengumpul dan menganalisis data, menerangkan dan membincangkan dapatan dan implikasi kajian dan akhirnya hasil kajian dilaporkan agar ia memberi manfaat kepada semua orang.

Rujukan dari internet:

Kajian Tindakan adalah kajian berbentuk kualitatif. Kajian kualitatif menggunakan data dalam bentuk fakta asal seperti dilihat, didengar atau dibaca. Data berbentuk statistik (nombor) juga digunakan tetapi tidak menjadi cacat jika sesuatu Kajian Tindakan yang tidak menggunakan data berbentuk itu.

Peraturan yang perlu dipatuhi apabila menjalankan Kajian Tindakan ialah keempat-empat langkah asas iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan. Berikut dihuraikan dengan lebih terperinci beberapa perkara asas tentang Kajian Tindakan. Masalah yang dialami oleh guru-guru yang menjalankan Kajian Tindakan di sekolah dijadikan asas dalam membuat huraian dan cadangan.

Kenapa kajian tindakan penting bagi guru?

Guru melakukan kajian tindakan iaitu guru akan secara aktifnya meneliti/menyelidik/mengkaji secara sistematik ke atas suatu amalan bagi 2 tujuan utama iaitu:

a) melakukan penambahbaikan (bagaimana sesuatu kemahiran, teknik, strategi dapat dipertingkatkan dan memberi impak kepada pelajar)

b) perkembangan profesional guru - guru boleh membentangkan laporan kajian tindakan bukan sahaja di peringkat sekolah tersebut tetapi menggunakan saluran lain contohnya di peringkat daerah agar hasil kajian tersebut boleh digunakan oleh guru lain


Jenis-jenis kajian tindakan

1) Peringkat individu

- berfokus kepada 1 isu dalam bilik darjah

- contoh:

a) mendapatkan penyelesaian berkenaan dengan masalah pengurusan bilik darjah

b) strategi pengajaran

c) pembelajaran pelajar

2) Peringkat kolaboratif

- melibatkan lebih daripada 2 orang (guru-guru daripada bidang yang sama/ guru-guru dalam pelbagai subjek/ guru-guru dengan pihak luar seperti pensyarah universiti)

- fokus kepada 1 isu dalam 1 bilik darjah atau 1 masalah yang sama dalam bilik darjah

3) Peringkat sekolah

- fokus kepada 1 isu yang sama di peringkat sekolah

- contoh: untuk meningkatkan keaktifan ibu bapa dalam PIBG

4) Peringkat daerah

- fokus kepada 1 isu yang sama dalam kalangan beberapa sekolah di peringkat daerah


Contoh Kajian Tindakan

Guru mengenalpasti dalam kelas bahasa Inggeris, pelajarnya mempunyai kosa kata yang terhad. Maka untuk memperbaiki masalah ini, guru ini mengarahkan pada setiap hari, akan ada seorang murid yang memperkenalkan perkataan baru kepada seluruh kelas. Murid-murid lain perlu mencatat perkataan-perkataan ini dalam buku catatan masing-masing. Selepas beberapa selang masa, guru akan membuat pemerhatian terhadap pengetahuan kosa kata murid-muridnya.

Jadi di sini;

Masalah: kosa kata terhad

Objektif: Murid mempunyai kosa kata yang meluas dan boleh mempamerkan pengetahuan kosa kata dalam pemahaman, percakapan dan penulisan bahasa Inggeris.

Pelan Tindakan: mempelajari satu perkataan baru setiap hari dengan setiap murid mengambil giliran untuk menerangkan tentang makna perkataan baru tersebut

Pemantauan: Guru memastikan pelan tindakan itu dijalankan setiap hari

Penilaian: Melalui pemahaman, percakapan dan penulisan dalam bahasa Inggeris

Monday, April 20, 2009

My First Sem, My First Class

reToday, my first class was with Dr. Siti Fatimah. GGGB5023 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. What I learn in today's lecture? Not really something new actually (but I still have to do some assimilation and accomodation of my schemes), i learned it before in research methodology subject when i was an undergrad - only i failed to recall what Prof. Mat Isa lectured about. Hehe... forgive me, Prof. Anyway, Kajian Tindakan or Action Research is different from my research method that i done before because in Action Research, we have to do something (by taking some actions) to mend the problems that we identify. Different from my previous research, which i only used questionnaire to identify factors that created the problem, now i have to administer a set of action or maybe an action that can help in solving the problem. A challenge for me, I think..
Another thing that I concern about this subject is regarding the assisgments. Our first assignment is we have to do a preview (ulasan) of an action research book. And that book must be in English! Maybe not a big problem for me but for some of my friends, this might need them to struggle really hard because they are not familliar with the language. I am not blaming them or looking down on them because i know, even if they might have some probs with the language, I believe they are good in other language.. and trust me, language is easy to learn because every part of the language, esp. English has something to do with our everyday life. So, for my friends, don't give up learning as I am learning to be better too. Together we'll be good in it...
Ahah..the book, guess i have to go to the library and borrow the action research book a.s.a.p because I don't think the library can cater the books to all of us (we are 116 students overall). Planning to go this Wednesday. Hopefully.. Ermmm...

For Lecture Purpose

Starting from now on, i will use this blog as my official blog for GGGB5023-Kajian Tindakan dalam Pendidikan. So, i will post article or anything related to this subject in this blog. Maybe I'll post something not really related to this subject but has something to do with education in this blog also.

So, happy reading and hope everyone gain some info from this site. Thanx all.